Az önálló magyar állam bukása

2008. január 5., szombat

08. tétel

Az önálló magyar állam bukása

1. 1490. Mátyás halála, Rákosi ogy.(1505) à II. Ulászlót király.

Nem hozott új döntéseket, fekete-sereg szétzüllesztése.
Kimondta, hogy csak magyar családból választhatnak királyt
àHabsburg Miksa hadüzenete
A két uralkodó családi örökösödési szerződést kötött.
à Az ország szétesett.

2. 1514-es parasztfelkelés:
X. Leó pápa keresztes hadjárata, Bakócz Tamás esztergomi érsek szervezte

1514 tavasz: a parancsnok a székely Dózsa György, parasztfelkelés àleverik.
Anyagi veszteségek, emberi; a birtokos és paraszti rétegek közti ellentét nőtt.

3. Tripartitum (jogkönyv; rendi, nemesi jogokat foglalta össze): Werbőczy István (köznemes) Köznemesi szemlélet, ezért a főnemesség nem fogadta el.
Szent korona tan: államhatalom és azt a rendi fejlődés következtében beállt változást tükrözte, hogy a köznemesség is az államhatalom részének tekinti magát.

4. Török támadások - Mohács:
II. Ulászló 1515-ben meghalt. Fia II. Lajos (10 éves) örökölte a trónt. Államhatalom hanyatlása folytatódott. Királyi jövedelmek tovább csökkentek. Alig jutott pénz a zsoldosokra, ill. a végvárakra. A déli végvárvonal mellett egyre súlyosabbá vált a helyzet.
1519. császárrá választották V. Károlyt, akit a franciákkal való viaskodás kötött le.
Török birodalom: I Szulejmán (1520-1566) békeajánlat - Magyarország elutasítja
à összpontosított török támadás veszélye.
1521. Nándorfehérvár elesik
1526. törökök tavaszi indulása: júliusra elérik a határt. Királyi tanács csak ekkor rendeli el a hadak gyülekezését. Főkapitány: Tomori Pál esztergomi érsek.
1526. 08. 29. Mohácsi vész: 25000 magyar - 60000 török
à anarchikus viszony
A török elvonult Budáig, és visszavonult.

Trónutódlás kérdése: Habsburg - Jagelló örökösödési szerződés miatt Habsburg Ferdinánd (főurak jelöltje); Szapolyai János (köznemesek támogatták)
1526. november Szapolyait királlyá választották; főnemesség decemberben megválasztotta H. Ferdinándot.

5. Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd harca a hatalomért.
Habsburg támadás
à Szapolyai a törökhöz fordul segítségért: Isztambuli szerződés à Lengyelországban tartózkodik Fráter Györggyel. Megkezdi az ország visszaszerzését a török segítségével. 1529, 1532 hadjárat Bécs ellen. (Kőszeg vára feltartóztatta a törököket)

6. Buda elfoglalása, az ország három részre szakadása:
Szapolyai udvarában felerősödött a törökellenes hangulat. Mindkét király hajlott a megbékélésre.
à 1538. Váradi egyezmény: mindkét király elismerte egymás méltóságát. Megtartották a kezükön lévő területeket, de azzal, hogy János halála után Ferdinánd hatalma alatt egyesülnek. Szapolyai elismerte a Habsburgok örökösödési jogát Magyarországon.
Szapolyai a lengyel királynővel Izabellel megházasodott.
à Fiú utód János Zsigmond.
Felesketi híveit, hogy fia legyen az utód. Ferdinánd bejelentette az igényét a területekre
à János hívei ismét a törökhöz fordultak. János Zsigmond koronázatlan király, helyette Fráter György és Izabella uralkodik.
1541. május: Ferdinánd fegyveres támadása Buda ellen. Szulejmán „segítsége”, csel
à Buda elfoglalása.
Izabella és a csecsemő: Erdély, Tiszántúl, Temesköz; Török: középső ék; Habsburg: nyugati területek.

0 megjegyzés: