Erdély aranykora

2008. január 5., szombat

11. tétel.

Erdély aranykora

· 1606. a bécsi békében vallásszabadságot adtak a protestánsoknak, megerősítették a rendi alkotmányt (nádor a kormányzat élén), elismerte Erdély önállóságát

· 1608 a pozsonyi országgyűlésen megerősítették II. Mátyással a bécsi béke pontjait, szabályozták a nádorválasztás módját, kiterjesztették a szabad vallásgyakorlatot a mezővárosokra és a falvakra is.

· Rákóczi Zsigmond (1606-1608)

· Báthory Gábor (1608-1613)

· Bethlen Gábor (1613-1629)

ð Gazdaságilag és társadalmilag felzárkózott nyugat Európához

§ Megnövelte birtokait

§ Ellenőrizte a tisztviselőket

§ Állami monopóliumokat vezetett be, a nagyobb mennyiségben kivitelre került cikkekre (higany, viasz, méz, marha)

§ Merkantilista gazdaságpolitika: védővám bevezetése

§ Ipar fejlesztése => külföldi mesteremberek letelepítése

§ Jövedelme megközelítette a félmillió aranyat, állandó hadsereget tartott fenn

§ A rendeket háttérbe szorította, a hadseregre támaszkodott

§ A mezővárosoknak kiváltságokat adott

§ 1618-ban résztvett a 30 éves háborúban, ahol a cseheket támogatta (1618-1648)

A háború jellege: Katolikus és protestáns vallásháború (Erdély protestáns)

=> később már nem vallási, hanem politikai háború

§ 1620-ban a besztercebányai országgyűlésen királlyá választották

§ 1621-ben (a fehérhegyi vereség után) Nikolsburgban békét köt II. Ferdinánddal

Visszakerült: Ugocsa, Bereg, Szatmár

Cserébe: 7 vármegyét kapott

hercegi címet

II. Ferdinánd kötelezte magát a bécsi béke és az 1908-as törvény betartására

§ Bethlen ennek ellenére még 2x bekapcsolódott a háborúba, sikertelenül

§ Támogatta a tudományokat és a művészeteket, jelentős összegeket fordított nem csak a nemesi származású fiatalok külföldi taníttatására, később őket alkalmazta diplomáciai, politikai vagy tudományos faladatok megoldására

§ Gyulafehérvárott protestáns főiskolát alapított

· I. Rákóczi György (1630-1648)

§ Bethlen művét akarta folytatni

§ Birtokait növelte hatalma megerősítése céljából

§ 1643-ban bekapcsolódott a 30 éves háborúba (szövetséget kötött a svédekkel, de a török tiltás miatt kénytelen volt befejezni a harcokat.

§ 1645. Linzben előnyös békét kötött a császárral ( ), megerősítette a bécsi béke pontjait,

7 vármegyét Erdélyhez csatoltak.

§ 1648-ban halálakor fiára hagyta a lengyel trón elfoglalásának tervét

· II. Rákóczi György (1648-1660)

§ 1657-ben betör Lengyelországba, mint a svéd király szövetségese

§ A megerősödött török hatalom, azonban megtámadta Erdélyt, elfoglalták Váradot és a Partiumot, a fejedelem pedig meghalt

· Apafi Mihály (1662-1690)

§ Barcsai Ákos és Kemény János uralkodása után került hatalomra

§ Kényszerű törökbarátság jellemezte, de kereste a kiutat nyugat felé

§ (titkos megállapodás Lipóttal, kapcsolat Versailles-jal)

0 megjegyzés: